ข่าวสด

ประกันสังคม ม.33 ลงทะเบียนว่างงาน-ตกงาน เพื่อรับเงินชดเชย

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ว่างงาน-ตกงงาน อย่าลืมลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานผ่านระบบออนไลน์ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ว่างงาน-ตกงงาน สามารถลงทะเบียนเพื่อรับการช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมได้โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดังนี้