No Picture
ข่าวสด

นายกฯ ขอบคุณสภาฯ โหวตผ่านร่างงบประมาณ 66 ยันยึดประโยชน์ ปชช.

นายกรัฐมนตรี ขอบคุณประธานและสมาชิกสภาฯ หลังมีมติเห็นชอบรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ พ.ศ. 2566 ยันพร้อมจะนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อประชาชน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ (3 มิถุนายน 2565) เวลา 01.15 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งนายกรัฐมนตรี […]