โคราช จัดใหญ่ งานลอยกระทง ปี 64

โคราช จัดใหญ่ งานลอยกระทง ปี 64

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลตำบลหัวทะเล และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ในพื้นที่ เตรียมจัด กิจกรรม “ลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน เทศกาลลอยกระทง โคมไฟ 2564 ที่ บึงหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นายเอกภพ นายก ทต.หัวทะเล เปิดเผยว่า นับเป็นปีมหามงคลที่ชาวตำบลหัวทะเล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในพระราชทานพระประทีป เป็นปีแรก เพื่อมาลอยเป็นปฐมฤกษ์ที่บึงหัวทะเลแห่งนี้ เว็บสล็อตออนไลน์ เพื่อเป็นการสืบสาน ส่งเสริม และอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

โดยเป็นกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย วิถีถิ่นวิถีไทย วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมอาเซียน สร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำและกระตุ้นให้ประชาชนรักษาสภาพแวดล้อม

อลังการขนาดนี้ ชาวโคราช และ จังหวัดใกล้เคียง จะพลาดได้ยังไง