ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกลาโหม ชมเชยกองสลากฯ บริจาค 1 ล้านช่วยเหลือราชการทหาร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงกลาโหม ชมเชยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทําคุณประโยชน์แก่ทางราชการ บริจาคเงิน 1 ล้านบาท

วันที่ 7 เม.ย. 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ชมเชยการช่วยเหลือราชการทหาร โดยระบุใจความว่า กระทรวงกลาโหม ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เสียสละและทําคุณประโยชน์แก่ทางราชการ โดยบริจาคเงิน จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อสมทบเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และสนับสนุนกิจการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ สมควรได้รับการยกย่อง 789bet

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก เดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีความเจริญรุ่งเรือง และก้าวหน้าในการดําเนินกิจการยิ่งขึ้นตลอดไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564
พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ
ปลัดกระทรวงกลาโหม ทำการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม