“ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล” สิ้นชีพิตักษัยแล้ว พระชันษา 86 ปี

"ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล

ราชสกุลยุคล เศร้า “ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล” สิ้นชีพิตักษัย ด้วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง สิริพระชันษา 86 ปีหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ประสูติวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2479 เป็นพระโอรสใน พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร ประสูติแต่ หม่อมสมเชื้อ มุกสิกบุตร (สกุลเดิม ชมเสวี) เสกสมรสกับ หม่อมบงกชปริยา ยุคล ณ อยุธยา มีบุตร-ธิดา รวม 3 คน

ขอแสดงความอาลัยต่อครอบครัว “ท่านอ้วน” พี่ชายที่แสนดี กำหนดการต่าง ๆ ทางเจ้าภาพจะแจ้งอีกทีภายหลัง พร้อมลงพระนาม หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

ทั้งนี้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น สหรัฐอเมริกา, ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภายหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาแล้ว หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ทรงปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของ ธนาคารกรุงเทพ ดังนี้

  • 2509 – 2542 ผู้บริหาร บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • 2543 – 2546 ที่ปรึกษาประจำฝ่ายการประชาสัมพันธ์ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • 2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • 2547 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, มหาวชิรมงกุฎ, ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้น 3