ประกันสังคม เผยความคืบหน้าการดำเนินงาน ขั้นตอน การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม

ประกันสังคม เผยความคืบหน้าการดำเนินงาน ขั้นตอน การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม

นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดการเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้คณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด) ซึ่งเป็นผู้แทน ฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งในเรื่องดังกล่าว นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อรักษาผลประโยชน์อันสูงสุดของลูกจ้าง ผู้ประกันตนเป็นสำคัญ พร้อมได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคม จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างรอบคอบ บริสุทธิ์ ยุติธรรม สำหรับความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้ง ในขณะนี้ สำนักงานประกันสังคม อยู่ในระหว่างจัดทำแผนและกรอบระยะเวลาการจัดการเลือกตั้งฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ผมและท่านบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม igoal88 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าพบผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อร่วมหารือและขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  และจะแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินการเลือกตั้งที่มีความสุจริต เสรีและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งฯ แล้วเสร็จ สำนักงานประกันสังคมจะส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เพื่อประกอบการจัดให้มีการเลือกตั้ง ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนต่อไปโดยเร็ว