ประกันสังคม ม.33 ลงทะเบียนว่างงาน-ตกงาน เพื่อรับเงินชดเชย

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ว่างงาน-ตกงงาน อย่าลืมลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานผ่านระบบออนไลน์

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ว่างงาน-ตกงงาน สามารถลงทะเบียนเพื่อรับการช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมได้โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ไปที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานผ่านระบบใหม่ หรือคลิกที่นี่ https://e-service.doe.go.th

ผู้ประกันตนที่จะขึ้นทะเบียนในระบบดังกล่าวจะต้องทำการลงทะเบียนขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล / Digital ID ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร.
และผู้ประกันตนสามารถเข้าสู่ระบบ (Login) โดยใช้ User / Password ที่ลงทะเบียน Digital ID ในกรณีขึ้นทะเบียนว่างงาน และรายงานตัวตาม นัดหมาย เพียงแค่กรอกข้อมูลรายละเอียดตามระบบ และแนบไฟล์บัญชีธนาคาร โดยผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ กับทางสำนักงานประกันสังคมอีก

2. กรณีที่ผู้ประกันตนไม่สามารถลงทะเบียนว่างงานผ่านออนไลน์ได้ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน โทร 02-2469292 หรือ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น ที่สายด่วน 1506 กด 2 หรือ สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่/จังหวัด สล็อตเว็บตรง

สรุป

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน : สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน