นายกฯ ขอบคุณสภาฯ โหวตผ่านร่างงบประมาณ 66 ยันยึดประโยชน์ ปชช.

นายกฯ ขอบคุณสภาฯ

นายกรัฐมนตรี ขอบคุณประธานและสมาชิกสภาฯ หลังมีมติเห็นชอบรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ พ.ศ. 2566 ยันพร้อมจะนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อประชาชน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ (3 มิถุนายน 2565) เวลา 01.15 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกคน โดยตนได้ร่วมฟังการอภิปรายมาโดยตลอด แม้บางช่วงเวลาจะต้องออกไปปฏิบัติภารกิจบ้าง แต่ได้เข้าร่วมเพื่อรับฟังมาโดยตลอด พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลร่างงบฯ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังอย่างเต็มที่ ทำตา2ชั้น

โดยภายหลังที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยเสียงส่วนใหญ่ (จำนวนผู้ลงมติ 472 เสียง เห็นด้วย 278 เสียง ไม่เห็นด้วย 192+2 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 0) และได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ทั้งหมด 72 คน

โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประธาน และสมาชิกฯ ที่ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่รัฐบาลเสนอ และกล่าวว่าแม้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่มีอยู่อย่างจำกัด รัฐบาลยืนยันให้ความสำคัญกับประชาชน และผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ โดยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ มีความต่อเนื่องจากงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคม ภายหลังจากภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติโดยการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ รวมทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

นายกรัฐมนตรี ได้ฝากให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้มีการอภิปรายไว้ใช้ประกอบในการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ.