ชูวิทย์แฉได้ผล! ให้สารวัตร ซ ออกราชการไว้ก่อน หลังพบผิดวินัยร้ายแรง

ให้สารวัตร ซ. ออกราชการไว้ก่อน พร้อมตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ละทิ้งราชการ ไม่มีเหตุอันควร แฉชูวิทย์เปิดประเด็น เอี่ยวทำเว็บพนันออนไลน์

วันที่ 9 ก.พ.2566 พล.ต.ต.ธงชัย เสรีวัฒนา ผบก.กองโยธาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติลงนามในคำสั่งกองโยธาธิการ เรื่องให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน โดยให้สารวัตร ซ. สังกัดกองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ออกจากราชการไว้ก่อน หลังถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

โดยได้ตั้งกรรมการสอบสวน ตามคำสั่ง กองโยธาธิการ ลงวันที่ 9 ก.พ. ในเรื่องละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ทางราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหาย แก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า15 โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และมีเหตุให้พักราชการได้ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547

ข้อ 3(1) คือ ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ และผู้ที่ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และผู้มีอำนาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่า ถ้าให้ผู้นั้น คงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณา ที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 92, 105, 131 และ 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ประกอบกฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 ข้อ 8 จึงให้ พันตำรวจโท วสวัตติ์ มุครสกุล สารวัตรฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ
สำนักงานส่งกำลังบำรุง ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้ มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ได้ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 141ภายใน 30วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งและหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครอง
สั่ง ณ วันที่ 9 ก.พ. ลงนามโดย พล.ต.ต.ธงชัย เสรีวัฒนา ผบก.กองโยธาธิการ Lava game

ทั้งนี้สารวัตร ซ. ถูกนายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ออกมาตั้งข้อสังเกตพฤติกรรม หลังมีเอี่ยวเหตุทำเว็บพนันออนไลน์ จนกลายเป็นกระแสข่าวโด่งดังตลอดทั้งวัน